Share 18 Graph API Facebook

Graph API là một kiểu đồ thị cho phép bạn lấy được mọi thông tin trên Facebook. Giúp bạn quản lí FB một cách thông minh và tự động hơn. Đó l...

Graph API là một kiểu đồ thị cho phép bạn lấy được mọi thông tin trên Facebook. Giúp bạn quản lí FB một cách thông minh và tự động hơn. Đó là một HTTP API dựa trên mức độ thấp mà bạn có thể sử dụng để truy vấn dữ liệu, gửi những câu chuyện mới, tải lên hình ảnh và một loạt các nhiệm vụ khác mà một ứng dụng có thể cần phải làm. Chúng ta sẽ không cần phải đăng nhập vào facebook mà vẫn có thể thực hiện những hành động thông qua một access token và các node, edge, field để truy vấn những dữ liệu. Hôm nay, blog thienvuongit sẽ chia sẽ 18 API của Facebook bỏ ích nhất phục vụ cho những công việc của mình
1: Đếm số tin nhắn đã gửi
https://graph.facebook.com/me/threads?limit=50&access_token=
2: Xóa tin nhắn
https://graph.facebook.com/id_tu_api_dem_tin_nhan?access_token=&method=delete
3: Lấy ds tất cả bạn bè
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+uid,+name,+friend_count,+subscriber_count+FROM+user+WHERE+uid+IN+(SELECT+uid2+FROM+friend+WHERE+uid1+=+me())++ORDER+BY+rand()+LIMIT+5000&access_token=
4: lấy ds ban bè bị block, faq
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+id,+can_post,+name+FROM+profile+WHERE+id+IN+(SELECT+uid2+FROM+friend+WHERE+uid1+=+me())+AND+name+=+"Facebook+User"+ORDER+BY+rand()+LIMIT+5000&access_token=
5: lấy danh sách lời mời kết bạn
https://graph.facebook.com/?access_token=&batch=[{"name":+"friendrequests",+"method":"GET",+"relative_url":"v1.0/me/friendrequests?limit=5000"},+{"method":"GET",+"relative_url":"fql?q=SELECT+uid,+name,+mutual_friend_count,+sex+FROM+user+WHERE+uid+IN+({result=friendrequests:$.data[*].from.id})"}]&include_headers=false&method=post
6: graph api search mọi người
https://graph.facebook.com/search?type=user&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&fields=id,name&access_token=
7: trang
https://graph.facebook.com/search?type=page&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&=id,name,icon&access_token=

8: nhóm
https://graph.facebook.com/search?type=group&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&=id,name,icon&access_token=

9: scan nhóm đang làm admin+tham gia
https://graph.facebook.com/?method=post&access_token=&batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"},+{"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name%26limit=5000"}]&include_headers=false

10: scan nhóm đang tham gia
https://graph.facebook.com/?method=post&access_token=&batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"},+{"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name%26limit=5000"}]&include_headers=false
11: đếm like trang
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+page_id,+name,+fan_count,+access_token+FROM+page+WHERE+page_id+IN+(SELECT+page_id+FROM+page_admin+WHERE+uid+=+me()+ORDER+by+rand()+LIMIT+5000)&access_token=
12: gửi tin nhắn theo list id
https://graph.facebook.com/me/threads?locale=en_US&to=[{"type":"id","id":"4","id":"4"}]&method=post&return_structure=true&message=1&link=2&name=3&picture=4&description=5&access_token=
13: mời thích trang
https://graph.facebook.com/idTrang/invited?method=post&invitee_id=id_can_moi&access_token=
14: mời tham gia sự kiện
https://graph.facebook.com/idSuKien/invited?method=post&users=id_can_moi&access_token=
15: comment tag
https://graph.facebook.com/172689179864813/comments?method=post&access_token=&[email protected][id_bb:0][email protected][id_bb:0]
16: share post lên tường bạn bè
https://graph.facebook.com/id_bb/feed?locale=en_US&method=post&return_structure=true&message=tin_nhan&link=Link_share&name=tieu_de_link&picture=link_anh&description=mo_ta&caption=trang_muon_fake&access_token=
17:share tag bạn bè
<?php
https://graph.facebook.com/me/feed?method=post&access_token=&message=1&link=2&tags=id_bb,id_bb?
18: share post gr
https://graph.facebook.com/id_post_can_share/sharedposts?to=id_group&locale=en_US&method=post&return_structure=true&message=tin_nhan&access_token=
** Để sử dụng các bạn phải GET access token sau đó điền vào API. Thực hiện truy vấn HTTP qua https://graph.facebook.com 

#GYS

Share 18 Graph API Facebook Reviewed by Trần Đức Ý on 9:54 AM Rating: 5

No comments: